برنج طبیعی (غیر تراریخته و بدون کود و مواد شیمیایی)

28/000 تومان

در انبار

غیر تراریخته

بدون استفاده از  کود و مواد شیمیایی